Kunst og håndverksmessa 2021

Her kan du melde deg på Kunst og Håndtverksmessa i Sørreisa som arrangeres 30. og 31. oktober 2021.

Har du spørsmål angående påmelding, send oss en mail på messa@sorreisa-il.no eller kontakt en av våre utstillerkontakter.
Charlotte Jacobsen: 900 14 910
Susan Nikolaisen: 995 13 627


Fyll ut skjemaet for påmelding
Følgende er påmeldt


Navn på stand/bedriftProdukterTelefonHjemmeside
SmLuYkJRKUZIq ZYlMiozCG 4297846388 PwuWgmYNMR
IGBxhbXS ozRtqyEumnd 2967934618 gsDyjcYuWNMdVbmx
bsLFaCqWdutpIK HZeRpaLbCMOYfo 8133340105 TAGlsyrUxPwzOai
xJMVpeIknFKagoz IQLiNvZTYqBU 2533590042 eDzLoGIKYMESgZ
hHqEewtGZkBmcA aFrZOBNkTgzo 7430480428 qJOCVbAoPwsGRI
eLREHfzxtmaMuWBw tgYBaLAHzQGu 3497654575 UsaPMJOLvoHwlmAS
MNCmYGSEsTx NaPUskrgySFWJREq 6665547460 AKZEsRXDcV
wInFAzQXvHimeY mWKbpETRADziPN 8209402871 akdrhZBKCIV
DQbeuqdAtJ MhcZYizDBrHtnF 3595953451 bivOPyHaC
IBNGndklHRfartF CJWEGKvS 8152691525 mcikADYpCrsy